Workshops

 • 1. Mobility Mentoring

  Stress rondom schulden leidt vaak tot irrationeel en emotioneel gedrag. Als je dat weet, weet je ook hoe je mensen met schulden eigenlijk moet benaderen. Bijvoorbeeld door goed gedrag te belonen, minder te straffen en kleine stapjes te maken in plaats van grote doelen te stellen. Deze nieuwe aanpak leidt in de VS tot een effectievere aanpak van schulden en armoede. In Nederland zijn de eerste pilots gestart. Gemeenten zijn in toenemende mate enthousiast over deze vorm van hulpverlening die goed toepasbaar is in het sociaal domein. Tijdens deze sessie hoor je hoe Mobility Mentoring werkt en wat de ervaringen zijn met de pilot in de gemeente Alphen aan den Rijn.
  Tamara Madern, lector ‘schuldpreventie en vroegsignalering’ Hogeschool Utrecht

   
 • 2. Inspiratiesessie: Kinderarmoede

  In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Kinderen die in armoede opgroeien hebben een grotere kans op sociale uitsluiting, presteren minder goed op school, vertonen vaker probleemgedrag en lopen een hoger risico op sociale problemen in hun verdere leven. Één simpele oplossing is er niet voor dit probleem, het vraagt om een integrale aanpak, dicht bij de kinderen. Tijdens deze workshop nemen we u mee in de ontwikkelingen en gaan we met u in op de bestrijding van kinderarmoede.
  Chris Wallis, procesmanager Divosa
  Danny van Zomeren, directeur stichting Leergeld Leeuwarden
  • 3. ''De schouders eronder!''

   'Schouders eronder - kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering schuldhulp' is een programma van Divosa, LCR, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG en is gesubsidieerd door het Ministerie van SZW. Het programma bevordert het vakmanschap van iedereen die een rol heeft in de keten van schuldhulpverlening, zodat zij blijvend beschikken over de expertise, de houding en de vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van hun rol. De ontwikkeling van het programma is voorafgegaan door een uitgebreide verkenning van de schuldhulpverlening in Nederland. Ik zal in de workshop ingaan op de bevindingen van deze verkenning, ze duiden met praktijkvoorbeelden en toelichtingen hoe deze hebben geleid tot de 3 peilers van 'Schouders eronder'. Deelnemers van de workshop krijgen te horen en te zien wat het programma inhoudt en krijgen een inkijk in de toekomst van de schuldhulpverlening - anno 2019. Uiteraard is er ruimte voor gesprek - immers één van de uitgangspunten van 'Schouders eronder' is het verbinden van al het goede wat er al is. En zo ook in deze workshop.
   Christophe Geuskens, programmamanager 'Schouders eronder'
    
  • 4. Screening op Beschermingsbewind: doorontwikkeling Mesis

   Het MEthodisch ScreeningsInStrument Mesis wordt inmiddels in zo'n 70 gemeenten ingezet in de schuldhulpverlening. Met behulp van het instrument kunnen professionals de financiële zelfredzaamheid van hun cliënten beter beoordelen. De behoefte om dit inzicht te verkrijgen leeft ook bij bewindvoerders en budgetbeheerders. Daarom heeft de Stichting Mesis©, ondersteund door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een variant van het instrument gemaakt waarvan professional en cliënt samen de noodzaak voor eind veel beter kunnen beoordelen. In deze workshop laat Roeland van Geuns zien wat het instrument doet en wat het de cliënt en bewindvoerder kan opleveren.
   Roeland van Geuns, lector armoede interventies en onderzoeker/adviseur armoede en schulden, Hogeschool van Amsterdam

    
  • 5. Waarom schuldhulp anders moet? De betrekkelijkheid van financiële zelfredzaamheid.

   De schuldhulptrajecten gaan vaak uit van een aantal vooronderstellingen: dat mensen hun administratie op orde hebben; Dat mensen een agenda bijhouden en op tijd zijn; Dat mensen uitleg begrijpen en in staat zijn om zelf actie te ondernemen etc. Bij veel mensen en zeker mensen die in de opvang terecht komen is dit niet aan de orde. Er is vaak sprake van problemen als Laaggeletterdheid, LVB, soms ook verslaving etc. Wat doen we voor deze mensen ? Hoe kunnen we zorgen dat zij aansluiting krijgen In de bestaande hulpverlening. Dat betekent deskundigheidsbevordering in en buiten de opvang, maar zeker ook het doorbreken van beelden en andere bejegening en aanpak. Daarop wordt in deze workshop verder ingegaan. We proberen hierbij al zoveel mogelijk praktische tips voor professionals te verwerken.
   Karen van Brunschot, adviseur Federatie Opvang
   Marthe Riemeijer, deskundige schuldhulpverlening bij Tussenvoorziening
      • 6. DATT Werkt!

   DATT Werkt! is een gezamenlijk project van MDRplus en PLANgroep, mogelijk gemaakt door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. DATT staat voor De Armoede Troef Toolbox. DATT Werkt! is een aanpak ter ondersteuning van de duurzame bestrijding van armoede en schuldenproblematiek, met als uitgangspunten:
   • Aansluiten op het bestaande beleid en (goede) praktijken
   • Samen onderzoeken van de praktijk
   • Wat werkt? en Wat kan Beter? (binnen de wet & regelgeving)
   • Met elkaar (verder) afstemmen op wat de burger in armoede/schulden nodig heeft
   • En tot slot een aanzet tot concrete verbeterplannen en de doorontwikkeling van deze plannen.
   Het project is in een aantal pilot gemeenten uitgevoerd. Daarom kunnen we nu zeggen: "DATT Werkt! in…. " Voor de aanpak van dat Werkt! is een complete toolbox ontwikkeld. Deze toolbox is voor gemeenten en ketenpartners gratis beschikbaar. Met deze toolbox kunnen gemeenten en ketenpartners zelf met de aanpak aan de slag. De hele aanpak is vormgegeven in een website: www.dattwerkt.nl De toolbox wordt in de workshop voor het eerst gepresenteerd. In een interactieve sessie wordt zichtbaar wat je allemaal met de toolbox kunt doen en hoe de aanpak lokaal kan helpen om de ketensamenwerking te verbeteren en versterken. Ook worden de ervaringen van de pilotgemeenten gedeeld. Na afloop van de workshop weet je hoe je zelf met de toolbox aan de slag kunt gaan. Tenslotte geven we tips om succesvol te starten met de aanpak van DATT Werkt!
   Nelly Labrie, projectleider DATT Werkt!
   Anja Tijdhof, projectleider DATT Werkt!
      • 7. Inclusieve stad: maatwerkbudgetten voor de wijk Zaanstad

   In 2015 is de gemeente Zaanstad met maatwerkondersteuning als aanvulling op de bijzondere bijstand om schulden en armoede te voorkomen. Al snel merkten we dat de behoefte aan maatwerk breder is dan alleen inkomensondersteuning en dat 13 Zaanse verordeningen in het sociaal domein niet bijdragen aan één gezin, één plan, één regisseur. Onze aanpak binnen de City Deal Inclusieve Stad richt zich op het inrichten van een integraal budget en hoe kunnen we een volledige ontschotte werkwijze stimuleren binnen het gehele sociale domein van de gemeente Zaanstad? Hierbij willen we meer ruimte geven aan de professional in het wijkteam om maatwerk te leveren en stellen we wet- en (interne) regelgeving ter discussie die op basis van casuïstiek belemmerend blijken te zijn. Kortom, hoe kunnen we “Doen wat nodig is” zonder daarin belemmerd te worden door schotten in de financiën en/ of het beleid?
   Mark Koetsier, afdelingshoofd projecten Gemeente Zaanstad
   Anne Duijn, senior projectleider Gemeente Zaanstad
      • 8. Vindplaats van Schulden in de Gemeente Arnhem

   De workshop over Vroegsignalering wordt gegeven door BKR en gemeente Arnhem. Het betreft een gezamenlijke aanpak in Arnhem die ervoor zorgt dat de gemeente eerder op het spoor komt van mensen met schulden.
   Gemeente Arnhem
   Jan van Beek, acountmanager Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)
   Astrid Sleiderink, bestuuradviseur schulddienstverlening
   Liesbeth Gerritsen, bestuuradviseur schulddienstverlening
     • 9. Jongeren en schulden

  Tijdens de workshop Jongeren en schulden zal er met elkaar van gedachten gewisseld over zelfredzaamheid, financiële opvoeding en preventie. Daarnaast zal worden toegelicht hoe de gemeente Apeldoorn (studerende) jongeren met schulden ondersteunt.
  Gerda van Vrouwerf, klantmanager schuldhulpverlening Gemeente Apeldoorn
  Debora Maassen, klantmanager schuldhulpverlening Gemeente Apeldoorn


 • 10. Armoede en Blockchain: het Huishoudboekje

  De gemeente Utrecht wil de armoedeproblematiek bestrijden door een toepassing te ontwikkelen met blockchaintechnologie. Hiermee kunnen inwoners met een uitkering of toeslagen, met één druk op de knop, financieel stabiel worden. Door te zorgen voor voldoende en stabiele inkomsten en betaling van de vaste lasten proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan. De toepassing gaat zelfs zo ver dat levensgebeurtenissen van de inwoner (geboorte kind, scheiding etc.), die gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen eerder verwerkt worden dan bij de Belastingdienst, UWV, SVB en Sociale Dienst. Hierdoor worden schommelingen en terugvorderingen bij de inwoner zoveel mogelijk voorkomen. Verrekening gebeurt door het Huishoudboekje achteraf met Belastingdienst, UWV, SVB en de Sociale Dienst. De inwoner heeft hier geen last van.
  Pieter in 't Hout, informatie- en procesmanager Gemeente Utrecht
  Anna Potijk, adviseur armoede en schuldhulpverlening Gemeente Utrecht
    • 11. Aanpak van CZ op het gebied van betalingsachterstanden en schulden

  Ziektekostenverzekeraar CZ heeft de verliezen wegens wanbetalingen in vijf jaar tijd met de helft weten terug te brengen. Niet door klanten met betalingsachterstanden hard aan te pakken, maar juist door hen tegemoet te komen. In deze workshop vertelt Manuel van der Hoek de visie en aanpak van CZ en gaat hij in gesprek met de deelnemers: welke rol spelen gemeenten in de samenwerking met zorgverzekeraars? Waar moet je als gemeente beginnen als je gezamenlijk vroegsignalering wilt inrichten en wat is daarvoor nodig?
  Manuel van der Hoek, manager debiteurenbeheer CZ
 • 12. Filmdocumentaire: Vergeef me mijn schulden!

  Verschillende mensen met hoge schulden verschijnen voor de Rechtbank Den Haag. Zij hopen toegelaten te worden tot de schuldsanering, zodat ze na drie jaar schuldenvrij een nieuwe kans zullen krijgen. De rechters beslissen over hun lot door steeds een moeilijke afweging te maken: hebben ze hun schulden ‘te goeder trouw’ gemaakt en recht op een schone lei? Of blijven ze de rest van hun leven met de schulden zitten?
  Ingeborg Jansen, documentairemaker