Sprekers

Onderstaand treft u een overzicht van onze sprekers, klik op de naam van een spreker voor meer informatie.

Dagvoorzitter 

 • Erik Dannenberg, voorzitter Divosa

  Erik Dannenberg heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen. Divosa heeft Erik Dannenberg in de algemene ledenvergadering op 4 november 2016 gekozen tot nieuwe voorzitter. Per 1 januari 2017 is hij in deze functie gestart.  

Sprekers

 • Jan van Beek, accountmanager Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)

  Jan van Beek is accountmanager bij Stichting Bureau Krediet Registratie. Stichting BKR streeft een financieel gezonde wereld na. De missie is een maatschappelijke: we dragen op een objectieve wijze bij aan verantwoorde kredietverstrekking en we willen voorkomen dat schulden problemen worden. Het vroegtijdig signaleren van schulden voorkomt sociale problemen en bespaart de maatschappij veel kosten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Daarom steken we energie in het vroegtijdig onderkennen van mogelijke probleemsituaties. Bij problematische schulden hebben we het niet over een keertje te laat betalen, maar over betalingsachterstanden die snel oplopen en bij meerdere partijen tegelijk.  
 • Karen van Brunschot, adviseur Federatie Opvang

  Karen van Brunschot heeft ervaring in ondermeer re-integratie van kwetsbare groepen, wonen en projectleider project fin. Zelfredzaamheid. Sinds 2003 werkzaam bij Federatie Opvang en nog steeds gemotiveerd zich in te zetten voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dit laatste graag in samenwerking met partners.  
 • Anne Duijn, projectleider maatschappeijk domein Gemeente Zaanstad

  Anne Duijn is werkzaam als projectleider binnen het maatschappelijk domein van de gemeente Zaanstad. Projecten waar zij zich momenteel mee bezig houdt zijn o.a. Citydeal de Inclusieve Stad – Brede geldstroom en Schulden& Bewind, Implementatie nieuwe beleidsregels schulddienstverlening en Budgetbeheer op Maat. Daarvoor is zij ruim 8 jaar werkzaam geweest als schulddienstverlener, project coördinator en coach bij verschillende gemeenten en kredietbanken in Nederland.  
 • Liesbeth Gerritsen, bestuuradviseur schulddienstverlening

  Liesbeth Gerritsen Liesbeth Gerritsen is sinds mei 2017 bestuursadviseur schulddienstverlening in Arnhem. Daarnaast ook werkzaam als schuldhulpverlener bij Stichting Rijnstad. Ze heeft gewerkt als inkomensbeheerder, budgetcoach en kwaliteitsmedewerker bij het Budget Advies Centrum en als wijkcoach bij de Sociale Wijkteams. Ze neemt de ervaring van het praktijkwerk mee naar de functie van bestuursadviseur. Ze ervaart dat de drempel om op tijd om hulp te vragen bij schuldenproblematiek voor veel inwoners nog hoog is, geweldig te horen dat met Vroeg Eropaf een groot bereik is zodat (grotere) schuldenproblematiek voorkomen kan worden.  
 • Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies en onderzoeker/adviseur armoede en schulden aan de Hogeschool van Amsterdam

  Roeland van Geuns is sinds 2012 werkzaam als lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam en als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Centraal staan vragen over enerzijds effectiviteitsvergroting en professionalisering van de uitvoering en anderzijds de vraag naar de achtergronden van de bevolkingsgroepen die in armoede leven en met schulden te maken hebben en de achtergronden, oorzaken en gevolgen van die armoede en schulden voor hun gedrag en maatschappelijke positie. De nadruk ligt in alle onderzoeks- en ontwikkelprojecten ligt steeds op het versterken van de uitvoering door meer inzicht te geven in hoe het professioneel handelen daarop van invloed is èn op welke manier uitvoerders moeten inspelen op de behoeften van verschillende groepen kwetsbare burgers. Daarnaast staat in het lectoraat armoede interventies de vraag centraal hoe de inzichten uit onderzoek- en ontwikkelprojecten die met de uitvoering tot stand komen vertaald kunnen worden naar het onderwijs zodat toekomstige professionals daar hun voordeel mee kunnen doen. Roeland heeft op deze terreinen ook een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Een actueel overzicht daarvan is te vinden op de website van het Lectoraat Armoede Interventies van de HvA.
 • Manuel van der Hoek, manager debiteurenbeheer CZ

  Manuel van der Hoek is manager debiteurenbeheer CZ (waaronder ook Delta Lloyd en Ohra). Manuel is zeer gedreven en overtuigd dat hij waarde moet toevoegen aan de maatschappij. Hij werkt 3,5 jaar in de functie van manager Debiteurenbeheer met de opdracht om een proactief en klantgericht incassobeleid neer te zetten. Klanten die opeens niet betalen, worden gebeld of uitgenodigd om een gesprek aan te gaan met de vraag hoe CZ ze kan helpen en wordt er samen naar een oplossing op maat gezocht. Altijd vanuit een helpende houding en kijkend naar de persoon als klant in plaats van de klant als een wanbetaler te zien.  
 • Ingeborg Jansen, documentairemaker

  Ingeborg Jansen ontleedt in haar films politieke en sociale onderwerpen vanuit een menselijk perspectief. Altijd met een lichte toets toont zij mensen die zichzelf terugvinden in een uitdagende situatie. Die mensen en situaties zijn zo divers als de wereld zelf: van minderjarige gedetineerden in Bijna 18 (2013) tot buren van een moskee in aanbouw in Hoger dan de Kuip (2011) en bewoners van een Belgische ‘no-go area’ in Chicagoblok, verhalen uit de lift (2008).  
 • Mark Koetsier, afdelingshoofd projecten MO Gemeente Zaanstad

  Mark Koetsier is afdelingshoofd Projecten Maatschappelijk Domein bij de gemeente Zaanstad. Daarnaast is hij projectleider en opdrachtgever voor de City Deal Inclusieve Stad. Hiervoor was Mark programmamanager Armoedeopgave en Participatie bij de gemeente Zaanstad. Binnen het programma zijn projecten geïnitieerd als de pilot budget maatwerkondersteuning, ontschotting minimabeleid, kinderen in armoede en vroegsignalering schulden. Mark Koetsier studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit. Hij heeft gewerkt voor BMC, CIZ en Gemeente De Ronde Venen in de functie van regionaal projectleider decentralisatie AWBZ voor de regio Utrecht West. Kenmerkend voor zijn werk als programmamanager en projectleider is de zoektocht naar doelmatigheid vs rechtmatigheid.  
 • Nelly Labrie, projectleider DATT Werkt!

  Nelly Labrie is vanaf midden jaren tachtig werkzaam binnen het sociaal domein. Aanvankelijk als maatschappelijk werker, later als manager van verandertrajecten op het gebied van outreachend werk, integratie van formele en informele dienstverlening, ontwikkelen van werkwijzen voor het bestrijden van sociaal isolement, huiselijk geweld, armoede en schulden. Centrale thema’s in haar werk zijn: zelfregulering, wederkerigheid, ruimte & verantwoordelijkheid, complexiteit.  
 • Debora Maassen, klantmanager schuldhulpverlening

  Debora Maassenis sinds 2013 werkzaam bij de Stadbank Apeldoorn en is toen begonnen als medewerker Schuldhulpverlening. In 2014 is zij begonnen als klantmanager Schuldhulpverlening en samen met Gerda Vrouwerf houdt zij zich bezig met problematische Schuldhulpverlening, specialisatie voor studerende jongeren.  
 • Tamara Madern, lector 'Schuldpreventie en Vroegsignalering' Hogeschool Utrecht

  Tamara Madern is lector schuldpreventie en vroegsignalering & Zelfstandig onderzoeker en adviseur aan de Hogeschool Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam. Tamara haar specialismen: Vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening, preventieprojecten, gedragsverandering, educatie aan jongeren en onderzoek en trainingen op deze terreinen. Samen met dr. Nadja Jungmann is zij verantwoordelijk voor het lectoraat Schulden en Incasso. Haar onderzoek richt zich op financieel gedrag van burgers en de invloed die dat heeft op schuldenproblematiek. Tamara houdt haar voornamelijk bezig met schuldpreventie en als belangrijk onderdeel daarvan vroegsignalering. Tevens is zij zelfstandig adviseur en trainer bij Tamara Madern Advies.  
 • Marthe Riemeijer, deskundige schuldhulpverlening Tussenvoorziening

  Marthe Riemeijer werkt bij de Tussenvoorziening/stadsgeldbeheer en is deskundige in de schuldhulpverlening. Zij zet zich al jaren in om mensen te begeleiden in hun schuldentraject en is vaak een spin in het web voor de vele partijen die hiermee te maken hebben. Zij is projectadviseur bij Federatie Opvang in het project versterking fin. Zelfredzaamheid.  
 • Astrid Sleiderink, bestuuradviseur schulddienstverlening

  Astrid Sleiderink is sinds mei 2017 bestuuradviseur schulddienstverlening in Arnhem. Daarvoor heeft ze gewerkt als adviseur onderzoek en statistiek. In die rol vertelde ze graag het verhaal van de stad vanuit de cijfers. Ze heeft de overstap naar beleid gemaakt, omdat ze niet wilde stoppen bij signaleren, maar zelf wilde bijdragen aan oplossingen. Ze is ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak van overheid, schuldeisers, maatschappelijke organisaties én inwoners zelf het best werkt om de armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. En dat problemen het best zo vroeg mogelijk aangepakt kunnen worden. Vroegsignalering van problematische schulden kan ze dus alleen maar toejuichen.  
 • Will Tiemeijer, wetenschappelijk medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  Will Tiemeijeris wetenschappelijk medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Van 1989 tot 2007 werkte hij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in diverse functies, vooral op het gebied van communicatie en onderzoek. In 2006 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek. Dit proefschrift werd bekroond met de Van Poelje Jaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. Sinds 2007 werkt Will bij de WRR. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in onderwerpen op het gebied van psychologie, filosofie en politiek. Hij was onder meer verantwoordelijk voor een reeks van publicaties over de psychologie van kiezen en de relevantie van gedragswetenschappen voor politiek en beleid. Sinds 2013 is hij coördinator voor het project Maatschappelijke Scheidslijnen. Als onderdeel van dat project verdiept hij zich momenteel in de vraag over welke non-cognitieve vaardigheden iemand moet beschikken om zich met succes te kunnen redden in de hedendaagse samenleving.  
 • Anja Tijdhof, Projectleider DATT Werkt!

  Anja Tijdhof is Salesmanager bij PLANgroep. In deze functie is zij onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening op het gebied van vroegsignalering van schulden en ketensamenwerking. Anja is sinds 1997 betrokken bij het vraagstuk van armoede en schulden in Nederland. Tevens is zij projectleider bij DATT Werkt!  
 • Gerda van Vrouwerf, klantmanager schuldhulpverlening Gemeente Apeldoorn

  Gerda van Vrouwerf is al geruime tijd werkzaam in het sociale domein. Ze heeft diverse functies gehad in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Gevolgd door een baan als coördinator van het Meldpunt Discriminatie en van het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld. Sinds 2007 werkt Gerda als klantmanager schuldhulpverlening bij de gemeente Apeldoorn. De laatste tijd houdt zij zich voornamelijk bezig met de dienstverlening aan jongeren met schulden, die gebruik maken van studiefinanciering.  
 • Chris Wallis, procesmanager Divosa

  Chris Wallis is procesmanager bij Divosa en inhoudelijk betrokken bij dossiers rondom inkomen, armoede, schulden en de inclusieve arbeidsmarkt. In voorgaande jaren was Chris o.a. bestuursadviseur in de gemeente Arnhem en betrokken bij de Pwet en het armoedebeleid. Teven is Chris bestuurskundige.  
 • Danny van Zomeren, directeur stichting Leergeld Leeuwarden

  Danny van Zomeren is een ondernemer in de financiële dienstverlening met het accent op ondernemen. Ruime kennis op het gebied van leven-en schadeverzekeringen. "Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen" Specialties: Pensioen en Volmacht.